Ruimte voor toekomst
“uitdagend onderwijs in een veilige leeromgeving”
RUIMTE VOOR TOEKOMST OP HET JACOB-ROELANDSLYCEUM

Visie op onderwijs

Het JRL stelt de lerende leerling centraal waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de leerlingen. Iedere leerling telt, ongeacht zijn talent en sociale achtergrond. De visie van het JRL op onderwijs wordt weergegeven in het cirkelmodel. De leeractiviteiten van de leerling vormen de kern. Om de kern zitten twee lagen: de onderwijs­leersituatie, JRL’s uitdagend onderwijs, en het pedagogisch klimaat, de veilige leeromgeving van het JRL.

De overstap van de basisschool naar een middelbare school is een hele grote stap. Om een goede keuze te kunnen maken is het van belang over de juiste informatie te kunnen beschikken. Deze brochure is bedoeld voor ouders en leerlingen om te laten zien waar het Jacob-Roelandslyceum voor staat en wat de school kan bieden.

LEERACTIVITEITEN

DE BESTE LEERKRACHT ZIT IN DE LEERLING ZELF: leren begint bij de leerling die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Als leerling moet je actief zijn, initiatieven nemen, zelfstandig kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit is een voorwaarde voor succes. Niet alle leerlingen zijn hetzelfde en het JRL houdt daar rekening mee in de wijze waarop het onderwijs aanbiedt en leerlingen begeleidt. Kortom, het JRL biedt uitdagend onderwijs in een veilige leeromgeving om zo het maximale uit iedere leerling te halen.

Het Jacob-Roelandslyceum

Het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Het Jacob-Roelandslyceum is gehuisvest in een prachtig vernieuwd schoolgebouw aan de Grote Beemd en is de plaats waar vwo- en havoleerlingen vanuit de hele regio met veel succes hun opleiding volgen.

Het Jacob-Roelandslyceum

Onderwijsleersituatie

Uitdagend onderwijs

Op het Jacob-Roelandslyceum is het onderwijs zo georganiseerd dat de leerling keuzes kan maken. Voor een deel kan de leerling het onderwijs beter aan laten sluiten bij eigen interesses en behoeftes, niveau en tempo.

Leerlingen hebben bij binnenkomst in de brugklas al de mogelijkheid zich te oriënteren op een profilering. In de derde periode starten ze dan in de door hen gekozen richting: Technasium, Cultuur, Engels plus of JRL- breed. Dit kan zowel op gymnasium als op atheneum en havo. Zo kunnen ze beter worden in waar ze al goed in zijn. Ze krijgen namelijk in de gekozen richting meer lessen dan de andere leerlingen en ontwikkelen zich dus ook sneller.

JRL- breed is een gevarieerd programma met een algemeen vormend aanbod dat steeds wisselt. Ook in de topweken kan de leerling meer regie nemen om zijn eigen week zo in te richten dat de onderwijstijd precies aansluit bij wat gewenst of nodig is. Natuurlijk begeleiden mentoren en vakdocenten de leerling hier doorlopend intensief bij.

PEDAGOGISCH KLIMAAT

Een veilige leeromgeving
In de veilige leeromgeving zoals het JRL die creëert, mogen leerlingen fouten maken en ervaren leerlingen wat ze wel en wat ze nog niet kunnen. Het onderwijs sluit aan bij de stappen die de leerling in zijn ontwikkeling kan maken. Zo kan het zelfvertrouwen van de leerlingen groeien en worden leerlingen gestimuleerd tot meedenken en meebeslissen en ontwikkelen leerlingen hun zelfstandigheid. De spil in de begeleiding is de mentor; hij volgt zijn leerlingen op het gebied van de studie, maar ook op het gebied van het welbevinden. Hij helpt ze met het aanleren van studievaardigheden, werkt aan een goede sfeer in de klas en coacht leerlingen als dat nodig is.

PROFILERINGEN


Ruimte voor Technasium:

onderzoeken en ontwerpen

Leerlingen met belangstelling voor techniek die graag nadenken over oplossingen, die problemen willen onderzoeken en die de uitdaging aan willen gaan om vervolgens met een goed, creatief ontwerp te komen, kunnen op het Jacob-Roelandslyceum uitstekend terecht. Het JRL is een technasium. Dit betekent dat bètaprofilering sinds 1 augustus 2007 mogelijk is op het JRL. Leerlingen die hiervoor kiezen, volgen gedurende hun hele opleiding het nieuwe vak O&O, onderzoeken en ontwerpen.

Ruimte voor Cultuur:

cultuureducatie hoog in het vaandel

Op het Jacob-Roelandslyceum neemt kunst- en cultuureducatie altijd al een belangrijke plaats in. Het JRL brengt cultuur dicht bij de leerlingen, zowel in als buiten de lessen. Er is een breed scala aan mogelijkheden voor leerlingen om zich op cultureel gebied te ontplooien. De cultuurprofilering wordt benaderd vanuit alle verschillende kunstvakken en cultuurvakken die vakoverstijgend samenwerken. Vanaf 1 september 2010 is het Jacob-Roelandslyceum een erkende cultuurprofielschool.

Ruimte voor Engels plus:

internationaal erkend certificaat

Steeds vaker zijn de studieboeken voor de studenten in het hoger onderwijs en in het wetenschappelijk onderwijs in het Engels. Een internationaal erkend certificaat geeft een leerling de mogelijkheid te gaan studeren aan een buitenlandse, Engelstalige universiteit en brengt extra mogelijkheden binnen en buiten Europa. Wij denken dat wij een groot aantal leerlingen kunnen interesseren voor een extra inspanning op het gebied van de Engelse taal om zo dat internationale certificaat te bemachtigen.

Ruimte voor Econasium:

In 2014-2015 is het Jacob-Roelandslyceum gestart met een vierde profilering: het Econasium. Deze profilering is bedoeld voor vwo-leerlingen met een interesse voor economische studierichtingen. Deze profilering start in leerjaar 4 vwo.
OPEN HUIS

ZATERDAG 13 JANUARI 2018

MEELOOP-
MIDDAGEN

WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017
WOENSDAG 13 DECEMBER 2017
WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018

AANMELDEN

DINSDAG 6 MAART 2018
WOENSDAG 7 MAART 2018

van 15.00 - 17.00
en van 19.00 - 21.00

Leerlingen worden toegelaten op grond van het advies van de basisschool.

Verwijzing naar havo of vwo in een enkel- of meervoudig advies volstaat om tot dat schooltype te worden toegelaten.

Voor meer informatie over het JRL kunt u terecht bij:

  • mevrouw E. Loupias-van de Schoot
    afdelingsleider brugklas
  • mevrouw E.M.M.C. Strang-Appels
    directeur onderwijs
  • de heer Drs. L.W.J. Spaan MME
    rector